Header Ads

Breaking News

சிறுவர்தினம் ; ஒலுவில் இளம்பிறை, இக்ரஹ் பாலர் பாடசாலைஒலுவில் நிருபர் அமீர் 


உலக சிறுவர் தினத்தையொட்டி ஒலுவில் முன்பள்ளி பாடசாலைகளான இளம்பிறை, இக்ரஹ் ஆகிய பாடசாலையின் ஆசிரியர், மாணவர்கள் சிறுவர் தின நிகழ்வையொட்டி ஒலுவில் துறைமுக பிரசேத்தில் கரைவலை மீன் பிடிகளை பார்வையிட்டு மகிழ்வதைக் காணலாம்

No comments